Nytt i Koinonia 6


Nyheterna i Koinonia version 6.

Nya statistikfunktioner

Statistiken för barn- och ungdomsarbetet

Rapporten till samfunden i januari varje år, över barn- och ungdomsarbetet, kräver en hel del arbete. Koinonia kan nu skriva ut ett underlag, som ser ut ungefär som ungdomsförbundens rapportblankett, med de rätta siffrorna, bara att föra över. Detta under förutsättning att alla barn och ungdomar som ska vara med, finns i Koinonia, och är rätt kodade.

Statistiken för församlingsarbetet

Samma sak gäller församlingens statistik gällande medlemsförändringar och antal betjänade. Koinonia håller reda på att ingen räknas mer än en gång. Också här gäller att de personer som statistiken ska beröra måste finnas med i Koinonia (i medlem, barn o ungdom eller kontakt) och att de måste vara rätt kodade.

Ny databas för kodhistorik

För att möjliggöra de nya statistikfunktionerna, och för att kodfältet börjar bli för trångt för många, så finns det nu möjlighet att lagra koderna för alla personer i Koinonia, två gånger per år. Det betyder dels att man bara behöver ha aktuella (nu gällande) koder i kodfältet, dels att man kan gå tillbaka och söka i kodhistoriken. Man kan söka på vissa koder, vilka var med i den eller den gruppen, en bestämd termin. Man kan också söka på en bestämd person, och vilka koder den haft under en följd av år. Allt detta under förutsättning att man lagrar koderna, lämpligen i slutet på varje termin. Detta görs enkelt med ett par knapptryckningar. (Funktionen sparar även kodlistorna, ifall man glömt vad en viss kod stod för!)

Händelserapporten är ombyggd.

Bl.a. så skapas rapporten på det register som är öppet och aktuellt. Är t.ex. medlem och barn/ungdom öppnat, så görs rapporten på båda, och barn/ungdomar, som är döpta inom perioden, men ännu inte medlemmar, kommer också med. Vill man bara ha med medlemmar, öppna bara medlem, osv. 

I rapporten över adressändringar så skrivs de data som är ändrade ut med kursiv stil, och även mobiltelefon, epost och fax tas med.

Genom ett nytt fält kan man också få med barnvälsignade på rapporten. Vissa andra justeringar har också gjorts, för att få en exaktare rapport.

Nya fält

Fem nya fält har kommit med. Två för barnvälsignelse, datum och plats, samt några speciellt för att förenkla statistikfunktionerna. Detta gäller fälten Aktivt Medlemsval, Kön samt Orsak inträde.

Kodfältet har utökats ytterligare till 255 tecken, från tidigare 100 tecken.

Tabellfönstret och nya sökfunktioner

Tabellfönstret ändrat

Fyra nya små knappar överst i tabellfönstret gör det möjligt att snabbt växla mellan att visa medlem, barn/ungdom, kontakt eller alla tre i samma tabell.

Ny möjlighet visa sökresultat

När man sökt efter en viss kod eller grupp, kan man nu välja att öppna det resultatet i ett nytt tabellfönster. Denna tabell fungerar sen likadant som det vanliga tabellfönstret, dvs man kan skriva ut, markera, söka, ändra osv. Man kan också göra en ny sökning, bara på det resultat man nyss fått. Se även nedan om att kunna spara resultatet.

Spara sökfråga

Om man ofta arbetar med en viss grupp i registret, kan man spara själva sökfrågan (t.ex. vid sök kod, grupp eller annan sökning) för den gruppen, för att sedan direkt kunna öppna ett tabellfönster med önskade personer. Det här kan man göra från sökmenyn, efter att man valt att öppna ett tabellfönster med ett visst sökresultat. Se avsnittet ovan. För att öppna igen, väljer man Arkivmenyn, Öppna register, Från sparad sökfråga.

Nytt, Sök åldersgrupp

Hitta lätt en bestämd åldersgrupp, genom en ny funktion, där man kan välja att söka på ålder eller födelseår, och dessutom kombinera detta med en kod eller kön, om man vill. (En del kan uppleva funktionen "Sök flera villkor" lite krånglig, där man dels måste hålla reda på vilket år de ska vara födda, för att vara i en viss ålder, dels skriva in rätt sökvillkor. Denna funktion är tänkt att underlätta detta!)

Markera föräldrar

Flera har uttryckt önskemål om att kunna markera föräldrar till en viss grupp barn/ungdomar. Detta är nu enkelt genom att först söka efter den grupp barn det gäller och sedan välja Markera föräldrar.

Välj teckenstorlek och bakgrundsfärg.

Under Egenskaper kan man nu välja teckenstorlek, fet/normal samt bakgrundsfärg i tabellfönstret. (Den knapp som tidigare fanns för att växla mellan stor/liten stil är nu borta.)

E-post

Äntligen kan man skicka e-post direkt från Koinonia! Vill man bifoga filer går det också bra. Allt går sedan att spara som mallar. Obs! Koinonia skickar varje brev separat, dvs inget e-postbrev med 100 namn på mottagarraden!

Om man dessutom har valt att skicka bara till markerade personer, kan Koinonia behålla markeringarna enbart för de personer som inte har någon e-postadress, så att man sedan t.ex. kan skriva ut etiketter för dem, och på så sätt komplettera utskicket. Det betyder också att man inte behöver hålla reda på vilka som har en fungerande e-postadress eller inte, det gör Koinonia.

Liknande funktion finns om man skriver ut/kopierar e-postadresser med hjälp av Utskrift Tabell. Koinonia kan behålla markeringarna för de utan e-postadress.

Den lilla ikonen för att kopiera aktuell persons e-postadress till klippbordet fungerar nu även för flera, dvs. finns det markerade personer, kopieras allas e-postadresser till klippbordet.

SMS

Ännu bättre än e-post är i många fall SMS, då man vet att de flesta läser det omedelbart när det kommer fram. Även här kan man skicka till de personer man markerat, men det finns också en möjlighet att fördefiniera mottagargrupper, för snabba utskick. Läs mer här.

Alla skickade SMS sparas, och efter varje utskick får man besked om kostnaden. Enda nackdelen är att det inte är gratis! Ett abonnemang krävs för denna funktion och priset ligger runt 50 öre per sms.

Synkronisering

Det är nu möjligt att kunna ha ett medlemsregister hemma eller i en bärbar dator, och få det automatiskt uppdaterat från huvudregistret i kyrkan. Läs mer här.

Utskrifter

Bankgiro

Funktionen för utskrift av inbetalningskort har nu stöd för även bankgiroblanketter. (Bra att ha ibland, även om det mesta nu betalas via internet.)

Etiketter

Nytt val, börja varje etikett med "Familjen.."

Serviceabonnemang

Ny uppgraderingspolicy, med serviceabonnemang istället för större uppgraderingar med ett eller flera års mellanrum. Se mer om detta under Serviceabonnemang.

Smärre ändringar

Ny funktion för att återställa platsen för Koinonias arbetskatalog. Om man vid start fick ett meddelande att Koinonia inte kunde hitta arbetskatalogen, blev man ibland tvungen att manuellt gå in och ändra i en startfil. Koinonia kan nu återställa detta till standardvärdet, om något har blivit fel. (T.ex. när en arbetskatalog på nätverket har flyttats.)

Koinonias systemfiler är flyttade till egna kataloger (System och Mallar) som ligger direkt under arbetskatalogen. Detta för att minska risken att något blir fel.

Störst ändring!

Den största ändringen är att all databaskod är omskriven med en nya teknik. Detta var nödvändigt för att framtidssäkra koden. Den ändringen syns dock inte alls för användaren, men kan i vissa lägen märkas genom att några funktioner tar längre tid på sig och andra går snabbare!

+ smärre ändringar, tillägg och buggfixar!

Uppdaterad för Windows 8, 7 och Vista

Koinonia 6.1 är nu anpassat till att fungera under Windows 8, 7 och Vista samt XP. Fortfarande gäller dock att man måste ha administratörsrättigheter för att installera Koinonia rätt.

  up.gif (873 bytes)

Du kan beställa Koinonia här.

Har du synpunkter eller förslag på kommande versioner, skicka ett mail till:  

Tillbaka